Home / Disciplines / Stedenbouw

Stedenbouw

B+O Architectuur en Stedenbouw heeft uitgebreide ervaring met in- en uitbreidingsplannen, herbestemmingen van locaties, de upgrading van dorpen, stadswijken en centrumplannen. We luisteren naar de huidige vraag en behoeftes van de opdrachtgever en de gemeenschap, maar anticiperen ook op mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan spelen.

We ontwerpen plannen die de leefbaarheid vergroten en het karakter van de bebouwde omgeving positief versterken. Onze opdrachtgevers zijn overheden, ontwikkelaars, gemeenschappen en particulieren.

Wat we doen

Haalbaarheidsstudie Een haalbaarheidsstudie is een snelle en efficiënte methode om de haalbaarheid van uw initiatief vast te stellen. De uitgangspunten zijn de basis voor de haalbaarheidsstudie. Wij gaan in de haalbaarheidsfase tevens in gesprek met lokale en eventueel provinciale en rijksoverheden, om bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor uw initiatief te verkrijgen. 

Gebiedsontwikkeling Een gebiedsontwikkeling kan een herbestemming of herinrichting van een landschappelijke of stedelijke locatie betekenen. Elke opgave is anders en er zijn altijd meerdere belangen waar rekening mee moet worden gehouden. Daarom inventariseren we in de initiatieffase de wensen en eisen. Vervolgens verrichten we een haalbaarheids- of massastudie om de mogelijkheden en onmogelijkheden inzichtelijk te maken.

Welstandsnota’s / B+O adviseert gemeentes, ontwikkelaars en particulieren over de esthetische voorwaarden waaraan nieuwe bebouwing moet voldoen. Dit beoordelingskader wordt ook wel de welstandsnota genoemd. Eventuele nieuwe bebouwing moet volgens de eisen van de welstandsnota worden gerealiseerd, zodat het project goed in het landschap of bebouwde omgeving wordt ingepast.

Morfologische studies / Bij het onderzoeken van de morfologie wordt op landschappelijke en stedenbouwkundige schaal gekeken naar de onderlinge verhoudingen en relaties tussen de vormen en identiteit van de bebouwing. De analyse van de morfologie van de bestaande en de nieuwe situatie is noodzakelijk voor een gedegen stedenbouwkundige studie.

Beeldkwaliteitsplannen / Een beeldkwaliteitsplan bevat de spelregels waaraan nieuwe bebouwing en inrichting van een gebied moet voldoen. We houden altijd rekening met de historische context en het oorspronkelijke karakter van het gebied. Hierdoor ontstaat er een betere inpassing van de ver- of nieuwbouw en wordt de kwaliteit van het te ontwikkelen gebied gewaarborgd en versterkt.

Massastudie / Een massastudie geeft inzicht in de mogelijkheden van de uitvoerbaarheid van een project. De studie geeft vooral de ruimtelijke en visuele gevolgen weer voor een locatie, zonder dat er al op detailniveau een ontwerp wordt gemaakt. Voor aanvang van de studie maken wij een inventarisatie van de vraagstukken en probleempunten en stellen we het programma van eisen op, waaraan de ontwikkeling moet voldoen. De uitwerking van de studie heeft de vorm van een maquette, driedimensionale impressie of een schetsontwerp.

Terreinrichtingsplannen / Bij de bouw van bijvoorbeeld kantoren, bedrijven of zorginstellingen, zijn er specifieke wensen en eisen voor de inrichting van het terrein rondom de gebouwen. Wij geven hierin graag advies en maken een representatief ontwerp, dat past bij de uitstraling en functie van het betreffende gebouw.

geselecteerde projecten