algemene voorwaarden

Alle opdrachten worden door B+O Architecten aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de DNR 2011, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat hiervan wordt afgeweken. De DNR is gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011.

Download de DNR 2011