Privacyverklaring

B+O Architectuur en Stedenbouw verwerkt persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook worden de gegevens beveiligd en zorgvuldig behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
B+O verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door middel van onze website, e-mail, telefoon, Whatsapp, post en/of rechtstreeks. Het is voor B+O niet mogelijk dienstverlening voor u uit te voeren zonder uw persoonsgegevens te verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– voorletters, voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact)
– locatiegegevens
– bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

B+O verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
B+O verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om u diensten te leveren
– om te voldoen aan wet- en regelgeving
– voor het aanvragen van vergunningen of diensten bij relevante derdenpartijen (zoals gemeente, constucteur, aannemer etc.)
– het afhandelen van uw betaling
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– verzenden van onze nieuwsbrief
– het verwerken van onze administratie en boekhouding

Delen van persoonsgegevens met derden
B+O verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
B+O beveiligt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen, door middel van een firewall, veilige server en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

MailChimp, Google Analytics en social media
B+O maakt gebruik van MailChimp om nieuwsbrieven te versturen. Met MailChimp is een gegevensverwerkinsovereenkomst gesloten. Nieuwe contacten worden gevraagd om expliciete toestemming voor onze marketingcampagnes. Onze bestaande contacten is gevraagd om hun instellingen bij te werken en akkoord te gaan met de nieuwe privacyvoorwaarden.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. De verkregen informatie, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u de website van B+O bezoekt, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google en Google Analytics. Het al dan niet toestaan van Cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser.

Tevens kunt u via onze website doorlinken naar onze social media accounts. Deze partijen zijn EU-VS Privacy Shield gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregeling. Houd er rekening mee dat deze derdenpartijen uw persoonlijke gegevens verzamelen. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

Andere websites
De website van B+O kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. B+O is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacystatement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
B+O bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een maximale periode van tien jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B+O en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@benoarchitects.com. Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek krijgt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens.

B+O wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
B+O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@benoarchitects.com

Contactgegevens
De persoonsgegevens wordt verwerkt door B+O Architectuur en Stedenbouw,

Gevestigd aan de adressen:

Gasgracht 3
7941 KG Meppel

Bottelarijstraat 245
1019 VC Amsterdam

+31 (0)85 0220460
info@benoarchitects.com
www.benoarchitects.com

Wijzigingen privacyverklaring
B+O kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. U wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.